Regionális területfejlesztési megállapodások aláírása
Az alábbi megállapodások a kormány decentralizációs politikájának fontos mérföldövei. A kormányzat céljai között szerepel, hogy emberek életét érintő döntések ott szülesse-nek, ahol a legtöbb helyismeret és tapasztalat áll rendelkezésre. Ezért a következő idő-szak legjelentősebb törekvése, hogy a magyarországi régiók a mainál nagyobb felada-tokhoz és forrásokhoz jussanak.
A szerződéseknek köszönhetően hangsúlyossá válnak a kulturális szféra szem-pontjai az egyes régiókra jutó Európai Uniós források elosztásánál. A döntések során ezentúl a Közkincs Bizottságok javaslatait is figyelembe veszik majd, így támogatási rendszer még igazságosabbá és hatékonyabbá válik.
Minden azért is fontos, mert a Fejlesztéspolitikai Kabinet nemrég döntött arról, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben valamennyi hazai régió rendelkezni fog önálló operatív prog-rammal. Ezekben a regionális sajátosságoknak megfelelő, az adott régióban hatékonyan meg-valósítható feladatokat rögzítik.

 
1. Együttműködési megállapodás a NKÖM, a Regionális Fejlesztési Tanácsok és a Közkincs Bizottságok között

A kormány kulturális vidékfejlesztési törekvéseihez kapcsolódva a NKÖM átfogó programot dolgozott ki a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a feltételek javítása, valamint a szolgáltatások mind szélesebb körű elérése érdekében. Ez a Közkincs program. A program kidolgozása és megvalósításának elkezdése megerősítette a partneri viszony kialakításának szükségességét a különböző igazgatási és területi szintek között, és felgyorsította annak folyamatát. (Az idei Közkincs-pályázatokra 490 pályázó jelentkezett, ebből a hitelfelvétel lehetőségével összesen 163 önkormányzat és 22 vállalkozás élt.)
E folyamat eredményeként köt együttműködési megállapodást a kulturális minisztérium hét regionális területfejlesztési tanáccsal a vidék kulturális esélyteremtését szolgáló feladat – melynek része a Közkincs-program – eredményes megvalósítása, az igazgatás különböző szintje közötti partneri viszony kialakítása, az igazgatási és szakmai területek kölcsönös megfelelésének biztosítása érdekében.

A kulturális terület gazdasági életben betöltött szerepének átértékelését kívánó új szemlélet-mód érvényre jutását és a közkulturális terület támogatási rendszerének megújítási módjait részleteiben tartalmazó megállapodás lényeges, előremutató eleme a minisztérium és a regionális területfejlesztési tanácsok által közösen létrehozott Közkincs-Kulturális Munkabizottságok és működési feltételeik együttes biztosítása. Ezek, a szaktárca kulturá-lis stratégiájának megvalósulását az adott területi szinten segítő, a regionális programokat koordináló szervezetek feladatot vállalnak abban, hogy a kulturális stratégia szerves részévé váljon a terület-és településfejlesztésnek.
A megállapodásokat Bozóki András kulturális miniszter, a Regionális Fejlesztési Taná-csok elnökei és a kulturális - közkincs munkabizottságok elnökei írják alá.

2. Együttműködési megállapodás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter és az általa felügyelt hivatal között

A megállapodás célja a kultúra meghatározó szerepének elfogadtatása a magyar társadalom gazdasági teljesítőképessége, versenyképessége erősítésében, az egyes térségek társadalmi-gazdasági fejlődése közötti különbségek mérséklésével az esélyegyenlőség megteremtésében, az életminőség javításában.

Felek a közös célok elérése érdekében az alábbi területeken kezdik meg az együttműködést:

- A közkultúra területi alapú új irányítási és támogatási modelljének továbbfejlesztése és mű-ködési feltételeinek megteremtése.
- Biztosítják, hogy a regionális és kistérségi fejlesztési programokban helyet kapjanak a kultu-rális fejlesztési szempontok, és hogy az új irányítási modell keretében létrehozott testületek véleményt nyilváníthassanak a közkulturális fejlesztéseket érintő decentralizált forrásokra vonatkozó szakmai döntés-előkészítés során.
- Ösztönzik a regionális, megyei és kistérségi kulturális stratégiák kidolgozását és ehhez szakmai és anyagi támogatást nyújtanak, közös támogatási rendszereket működtetnek.
- A NKÖM szakmai területei éves feladataikat a terület- és régiófejlesztés szempontjának figyelembevételével tervezik.
- Együttműködnek a II. NFT regionális operatív programjainak kialakításában. A NKÖM en-nek keretében javaslatokat tesz a kulturális fejlesztésekre.

2005-10-25 14:02:00