A Csángó Kultúráért Díj 2004
Határon túli magyar irodalmi ösztöndíjak
A díjazott személyére a Csángó Tanácsadó Testület tesz javaslatot a miniszternek. 2004. június 29-én dr. Pozsony Ferenc, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, nép-rajztudós vehette át a kitüntetést. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - idén első alkalommal - ösztöndíjas pályázatot hirdetett határon túli magyar írók, irodalmá-rok részére, akik szépirodalmi vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást (18 fő).
Dr. Pozsony Ferencz - Schneider Márta helyettes államtitkár
 
Dr. Pozsony Ferencz középiskolás korában fedezte fel a moldvai csángómagyarok pá-ratlan, archaikus elemekben gazdag tárgyi kultúráját.

A kutatási eredményeként szá-mos használati tárgyat, a még fellehető mese és népdalelemet összegyűjtve, Erdély különböző városaiban kiállításokat szervezett.

1991-től tanártársaival és diákjaival rendszeres alapkutatásokat szervezett a moldvai csángóság körében, ezáltal Kolozsvá-ron a Kriza János Néprajzi Társaság dokumentációs központjában megteremtette a legnagyobb csángó archívumot.

2003-ban létrehozta a zabolai Csángó Múzeumot, amely bemutatja a moldvai magyar falvak lakáskultúráját, hagyományos kerámiáját, viseletét, textilanyagát, az emberélet legjelentősebb rítusait és népi vallásosságát.
Dr. Pozsony Ferenc professzor néprajzi kutató és rendszerező munkájával, tudomá-nyos publicisztikájával és előadásaival felhívta a figyelmet a Moldvában élő csángó-ság kultúrájának értékeire, az abban megtestesülő nemzeti és egyetemes kulturális örökségre.

A Csángó Kultúráért Díjat elsőként 2003-ban adományozta a tárca, azt tavaly a finn állampolgárságú Tytti Isohookana- Asunmaa asszony vehette át, aki az Európa Tanács Kulturális, Tudományos és Oktatási Bizottságának raportőreként nemzetközi fórumo-kon képviselte a csángó ügyet.


Határon túli magyar irodalmi ösztöndíjak

Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázaton kizárólag a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotók vehetnek részt. Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért - a magyar irodalom jeles szakembereiből álló - kuratórium tesz javaslatot, végső döntést a miniszter hoz.

A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak rendszere – műfaji megoszlás szerint – az alábbi ösztöndíj-kategóriákból áll:

1. Székely János ösztöndíj – költészeti és drámaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 6 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töl-tött alkotók kapják
Beérkezett pályázatok száma: 36 db.

2. Gion Nándor ösztöndíj – prózaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töltött alkotók kapják
Beérkezett pályázatok száma: 41 db.

3. Schöpflin Aladár ösztöndíj – kritikai ösztöndíj a határon túli magyar kritikusok ré-szére az 1990-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelé-sére
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töltött alkotók kapják
Beérkezett pályázatok száma: 25 db.

4. Benedek Elek ösztöndíj – ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: nincs
Beérkezett pályázatok száma: 33 db.

Az ösztöndíjat 10 hónapra szóló programmal lehet megpályázni, és ösztöndíj kategóri-ánként legfeljebb három alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnye-rése előtt nem publikált szépirodalmi művel, tanulmánnyal adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, részt vesznek egy – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-tériuma által megjelölt – nyilvános kulturális rendezvényen, hozzájárulnak a beszámo-lóként beadott műnek a NKÖM által biztosított egyszeri publikálásához. Az ösztöndíj egy naptári évben 10 hónap időtartamra szól, bruttó összege: 60.000 Ft/hó.

2004-ben az alábbi szerzők ösztöndíjban részesülnek:

Székely János költészeti és drámaírói ösztöndíj

Orbán János Dénes - Erdély (Kolozsvár)
Csehy Zoltán – Felvidék (Pozsony)
Balla D. Károly – Kárpátalja (Ungvár)
Danyi Zoltán – Vajdaság (Zenta)
Polgár Anikó – Felvidék (Dunaszerdahely)
Hatházi András-Attila – Erdély (Kolozsvár)

Gion Nándor prózaírói ösztöndíj

Lovas Ildikó – Vajdaság (Szabadka)
Láng Zsolt – Erdély (Szatmárnémeti)
Nagy Koppány Zsolt – Erdély (Marosvásárhely)
Szakmány György – Vajdaság (Omoravica)

Schöpflin Aladár kritikusi ösztöndíj

T. Szabó Levente – Erdély (Kolozsvár)
Németh Zoltán – Felvidék (Ipolybalog)
Szerbhorváth György – Vajdaság (Kishegyes)
Selyem Zsuzsa – Erdély (Kolozsvár)

Benedek Elek ösztöndíj

Fekete Vince – Erdély (Kézdivásárhely)
Berniczky Éva – Kárpátalja (Ungvár)
Beszédes István – Vajdaság (Zenta)
Z. Németh István – Felvidék (Csicsó)

A kuratórium tagjai:

Dr. Ilia Mihály - (Szegedi Tudományegyetem) a kuratórium elnöke
Kalász Márton - (Magyar Írószövetség)
Balázs Attila - (Magyar Rádió Irodalmi Osztálya)
C. Tóth János - (Határon Túli Magyarok Hivatala)
Dérczy Péter - (Szépírók Társasága)
Hodossy Gyula - (Szlovákiai Magyar Írók Társasága)
Menyhért Anna - (József Attila Kör Irodalmi Egyesület)
Szálinger Balázs - (Erdélyi Magyar Írók Ligája)
Dr. Budai Katalin - (NKÖM Művészeti Főosztály)
Lakatos Mihály - (NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya)
Dr. Fried István - (Szegedi Tudományegyetem) – írásban szavazott

Fotó: a szerző

[ Ebics Anna ] 2004-07-01 08:02:00