Bizalom a rendben
Szakács Eszter Rád gondolok című verséről
Szakács Eszter viszonylag keveset publikáló költő. Az irodalmi élettől pedig már-már módszeres elszántsággal tartja távol magát. De irodalmi alkotások jelentősége legkevésbé megjelenésük sűrűségétől függ. Amint szerzőjük vállalt attitűdje sem befolyásolja értéküket.

„Ahogy Platón mondja: a szerelem
mindig arra vágyik, ami hiányzik
belőle. És a költészet is szerelem.”

Babits Mihály

„Mert félek egyedül.”

Takács Zsuzsa

Szakács Eszter viszonylag keveset publikáló költő. Az irodalmi élettől pedig már-már módszeres elszántsággal tartja távol magát. De irodalmi alkotások jelentősége legkevésbé megjelenésük sűrűségétől függ. Amint szerzőjük vállalt attitűdje sem befolyásolja értéküket. Szakács Eszter fontos művek szerzője. Versei immár öt kötetben olvashatók. Az Álombeszéd (Bp., Széphalom, 2002) negyedik könyve volt. A Rád gondolok pedig az ötödik szöveg e könyvben.
Amint a kötet egésze, úgy e vers is azt a hangot szólaltatja meg, amely a kezdetektől (Halak kertje, Bp., Stádium, 1993) megkülönböztető jegye a pécsi művész lírájának. Az újholdas formakincset kimunkált esendőséggel hozni játékba, verstárgyul pedig a saját élet privát dilemmáit jelölni ki: éppenséggel ez az, ami Szakács Eszter műveit elemeli a profántól s el a személyes érdekűtől. Ami közös tapasztalatként juttatja szóhoz az autentikus lét után vágyakozó szubjektum önértésének átértett hiányosságait.

RÁD GONDOLOK

Nyugodtnak lenni, mint a tenger,
lassan, hullámot vetve élni.
Nem törődni a part szikláival,
végül úgyis homokká lesz mind,
és a homok már majdnem olyan, mint a víz.
Valami dagályként emelkedni kezd bennem,
kiönt és elér hozzád.
Rád gondolok,
összekuporodva alszol, nedvesen csillog a tested.

Kilenc sor, négy versmondat, döntően jambikus jelleg rímek s egyéb kötelmek nélkül: poétikai és retorikai vonatkozásban az egyszerűség, az eszköztelenség lehet első élményünk. A merészen direkt cím is e keresetlenséget előlegezi. Mi az, ami mégis poétikai tartalmakkal súlyosítja el a verset?
Mindenekelőtt a szerkezet pontossága érdemel figyelmet. Egyrészt a motivikus megalkotottság (amelynek középpontjában a víz képe, képzete áll) magas fokára gondolunk. Másrészt, ezzel összefüggésben, a grammatikai viszonyok hálózatára. Az első öt sort – nyelvtanilag – a főnévi igeneves versbeszédmód révén eluralkodó személytelenség jellemzi. E személytelenség csakis személyre vonatkoztatható kitételeket visz színre állító/elfogadó („lenni”, „élni”) és tagadó/elutasító („Nem törődni”) formában. Az infinitívuszok kívülről érkező utasítás és belülről támadó vágy kifejezésére egyaránt alkalmasak; itt a képzelet aktivitását előhívó vágyakozás tűnik föl érvényesebb olvasatnak. A következő (a verset záró) négy sor, amely az én és a te viszonyát tematizálja, egyszerre lehet óhatatlan következménye és tervezett eredménye a korábbiaknak. Mert a látszólag személytelen beszéd érzelmi teltségéből szükségszerűen következhet a társ után vágyódó retorika. S ugyancsak logikus feltételeznünk azt is: a tenger vélt nyugodtságát mintának tekintő alany tudatosan készül egyfajta meditációs állapotot elérni – hogy az lehetőséget teremtsen a jelen nem lévő személy minél teljesebb megidézésére.
Mindez a jelentésszintek egymásba mosódásával jár együtt. A megélt és a vágyott valóság, a megtapasztalt és az elképzelt élet egymást átjáró minőségére gondolunk. A hitelesebb lét kívánalma („Nyugodnak lenni, mint a tenger…”) s az abból fakadó, de legalábbis ahhoz igazodó gondolati kísérlet („Rád gondolok…”) valóság és képzelet köztes vidékére helyezi a jelen nem lévő megszólítottat is. S köztes tartományba nyelvi-poétikai értelemben is: a „Valami dagályként emelkedni kezd bennem” sorban a szöveg fő motívuma, a víz metaforává válik, amely figuratív átalakulás az utolsó sort is alapjaiban határozza meg. Hiszen nemcsak az nem tudható bizonyosan, hogy az „összekuporodva alszol” helyzetkép a valóságban adott-e vagy csupán a beszélő gondolataiban rajzolódik meg így, hanem – ennek nyomán – eldönthetetlen az is: a „nedvesen csillog” határozós szerkezete a víztől valóságosan fénylő avagy a lírai én gondolatától (a szerelmi vágy erejétől, végső soron pedig a szavak és a vers hatalmától) ilyenné formált, ilyennek elképzelt és láttatott testre utal-e. Látványról vagy látomásról van-e szó. Végeredményben: a szavak vagy a dolgok valóságáról-e.
A zárlatban a szövegkép is szerepet kap. A 6. és a 9. sor jóval hosszabb a közrefogott kettőnél; a két terjedelmesebb sor mintegy körbeöleli a két rövidebbet. Ez a vizuális (a vers anyagszerű létében megmutatkozó) sajátosság a „Rád gondolok” tudati műveletét nyomatékosítja, miközben az „összekuporodva” állapothatározójának értelmét is fölerősíti. Mintha azt jelezné: aki összekuporodva alszik, azt a rá gondolás ténye (illetőleg az erről való beszéd) fogja egységbe s tartja meg.
A vers hatását kötetben elfoglalt helye is növeli; jelentésirányainak a kontextus ad távlatot. A megelőző szöveg, a Hasonlíthatnánk egymásra az elképzelt másik élet díszletei közt az elképzelt másik énre mint (másképp) azonosra ismer rá („Hasonlíthatnánk egymásra, / hullámverés lenne minden szavunk.”); a következő pedig, a Kagyló című háromsoros egyetlen képre koncentráló figyelemmel, a trópusok („finom bőrű”, „ágyazva”, „mellizom-ívű”) nyomatékával fogalmazza meg test és anyag, szubjektív és objektív elemek sejtett egységét: „Finom bőrű iszapba / ágyazva a két / mellizom-ívű kagyló.” Mindkettő a víz, a tenger, a part motivikáját hozza játékba. Ilyesformán mindkettő az archetípusok rendjére bízza a beszélő sorsát – ha csak a szövegszerű létezés szintjén is. S mert a kettő között a Rád gondolok is az archetipikus rend sejtelmét hordozza: az olvasónak nincs más dolga, mint olvasni és – bízni.

[ Halmai Tamás ] 2008-01-07 12:00:00